รู้จักเรา
‘’สินค้าตามมาตรฐาน บริการครบวงจร องค์กรมั่นคง ดำรงธุรกิจด้วยความยุติธรรม’’
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ทำการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในปี พ.ศ. 2550 และสามารถผลิตพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าได้ใน ปี พ.ศ. 2551
ปัจจุบัน มีกลุ่มนิติบุคล 3 กลุ่ม ที่ได้ร่วมทุนกับบริษัท
 • กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย โดยคุณประกิต ประสิทธิศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิว ไบโอดีเซล
 • คุณ ลี ซอง ไทย กรรรมการบริษัท
 • พลตำรวจตรี วนเวทย์ วินิเนตยานนท์ กรรมการบริษัท
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วรวมกว่า 1,500 ล้านบาท
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารเพชรศรีวิชัย ต.บางกุ้ง อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี และฝ่ายผลิต ตั้งอยู่ที่ ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยมีส่วนการผลิตหลักอยู่ 4 ส่วน
 • ส่วนผลิตไอน้ำ
 • ส่วนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ
 • ส่วนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
 • ส่วนการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค
มาตรฐานการรับรองจากภายนอก ซึ่งปัจุบัน ทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบต่างๆดังนี้
 • มาตรฐาน ISO 9001 – 2015
 • มาตรฐาน ISO 14000 – 2004
 • มาตรฐาน RSPO SUPPLY CHAIN
 • มาตรฐาน GMP
 • การรับรองตามมาตรฐาน KORCHER, HALAL
วิสัยทัศน์
"ดำเนินธุรกิจด้านไบโอดีเซลให้เป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน"
พันธกิจ
 • เพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
 • เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลูกและขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน
 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเพิ่มขึ้นโดยนโยบายขยายพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมันของรัฐบาลเพื่อผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและเพิ่มผลิตดังกล่าวสำหรับการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซล
 • ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานกรรมการบริหาร
นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการบริหาร
นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร
นายกันตพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร
นายณัฐพล ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร
คุณกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร